دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد

اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب; کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری

تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد

حیدری M. Haidari حیدری; محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس; حریربافان A. Harirbafan حریربافان; مطلبی A.A. Matlabi مطلبی

بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل

الیاسی M. Elyasi الیاسی; ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور; بخشی M. Bakhshi بخشی; گرجی A. H. Gorji گرجی

برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای

خلیلی M. Khalili خلیلی; فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی; پورسینا M.Poursina پورسینا

بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین

میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری; عاطفی G.H. Atefi عاطفی; نیازمند H. Niazmand نیازمند

شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن

قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی; ادیبی P. Adibi ادیبی