دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی

معرفت معرفت; کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست

تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل

لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی; بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری; موری K. Mori موری; فرزین M. Farzin فرزین; حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور

تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز

جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی; آهنگری A.R. Ahangari آهنگری; رحیمی B. Rahimi رحیمی

توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا

ملک جعفریان M. Malek-Jafarian ملک جعفریان; پسندیده فر M. Pasandideh-Fard پسندیده فر