دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 67 صفحه 1-20 PDF
تعداد مشاهده : 11 صفحه 21-40 PDF
تعداد مشاهده : 43 صفحه 41-56 PDF
تعداد مشاهده : 6 صفحه 71-88 PDF
تعداد مشاهده : 4 صفحه 89-98 PDF

اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ¬های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو

محمد رضایی پژند; معصومه ملک زاده گنابادی; نیلوفر رجب زاده صفائی
تعداد مشاهده : 5 صفحه 99-118 PDF

یادداشت پژوهشی

ارائۀ روش خمکاری لوله¬ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید

محمدرضا رجبی; مسعود رضائی زاده; سید یوسف احمدی بروغنی
تعداد مشاهده : 34 صفحه 119-128 PDF
تعداد مشاهده : 48 صفحه 129-144 PDF