فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ¬های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو

محمد رضایی پژند; معصومه ملک زاده گنابادی; نیلوفر رجب زاده صفائی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی