نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • علمی پژوهشی

 • مطالعۀ نظری و تجربی جریان در محفظۀ حلزونی کمپرسور جریان شعاعی  Paper-1    دانلود : 185 Extended Abstract-1    دانلود : 115
  محمد مجدم ; علی حاجیلوی بنیسی 1-14
  بازدید: 408
  شبیه‌سازی عددی مستقیم جریان لزج تراکم‌پذیر گذر از صوت و مافوق صوت با استفاده از طرح حفظ مقدار انرژی جنبشی  Paper-2    دانلود : 120 Extended Abstract-2    دانلود : 111
  صالح عباسی مود ; مجید ملک جعفریان 15-30
  بازدید: 319
  بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از مبدل پیزوالکتریک متصل به پل  Extended Abstract-3    دانلود : 67 Paper-3    دانلود : 107
  رضا فتحی ; میرمحمد اتفاق 31-46
  بازدید: 331
  شبیه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز-اکسید آلومینیوم در یک میکرولوله در رژیم لغزشی  Paper-4    دانلود : 122 Extended Abstract-4    دانلود : 97
  سید علی سجادی فر ; آرش کریمی پور ; داود طغرایی 47-62
  بازدید: 304
  بررسی تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی  Paper-5    دانلود : 98 Extended Abstract-5    دانلود : 63
  محمد جعفری ; محمدباقر نظری 63-74
  بازدید: 236
  روش مرز غوطه‌ور– شبکۀ بولتزمن برای شبیه‌سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی  Paper-6    دانلود : 131 Extended Abstract-6    دانلود : 116
  امین امیری دلوئی ; محمد حسن کیهانی ; محسن نظری 75-92
  بازدید: 346
  مدل‌سازی تحلیلی احتراق جریان متقابل نفوذی ابرذرات  Extended Abstract-7    دانلود : 83 Paper-7    دانلود : 114
  مهدی بیدآبادی ; میلاد رمضانپور ; علیرضا خوئینی پورفر 93-110
  بازدید: 204

 • یادداشت پژوهشی

 • تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در جهت کاربرد در نانومنیپولیشن  Paper-8    دانلود : 83
  محرم حبیب نژاد کورایم ; هدیه بادکوبه هزاوه ; معین طاهری 111-122
  بازدید: 377
  تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بااستفاده از روش تبرید تدریجی  Paper-9    دانلود : 82
  عباس هاشمی ; محمد حسین پور ; سید محمد حسین سیدکاشی 123-131
  بازدید: 232