فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مدل‌سازی تحلیلی احتراق جریان متقابل نفوذی ابرذرات

مهدی بیدآبادی; میلاد رمضانپور; علیرضا خوئینی پورفر

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی