فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی تجربی اثر موقعیت برجک زیردریایی بر رفتار جریان پایین دست آن

شکراله محمد بیگی; مجتبی دهقان منشادی; علی سعیدی نژاد; علی اکبر دهقان

تلفیق مبانی فازی و یادگیری تقویتی در کنترل سیستم‌های دینامیکی

مسعود گوهری منش; علی اکبر اکبری; محمد باقر نقیبی سیستانی

بررسی عددی و تجربی آیرودینامیک پرۀ کوادرتور در جریان با رینولدزهای کم

سجاد محمودی; محمد حسن جوارشکیان; محمدصادق توکلی جویباری

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی