فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

مدل‌سازی دینامیکی و تحلیل مکانیزم جدید کنترل خودکار سرعت زاویه‌ای محورهای دوّار

خدیجه فرجی مهیاری; علی جعفری; سید سعید محتسبی; علی حاجی احمد

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی