دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

بررسی عددی جریان آرام وگذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی

سیدرسول واردی; محمدجواد مغربی; محمود نوروزی; محمدمحسن شاهمردان

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی