دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

علمی پژوهشی

حل نظری طول تغییر شکل ارتجاعی-خمیری با کارسختی خطی در شکل‌دهی غلتکی یک مقطع کانالی

روح اله عزیزی تفتی; حسن مسلمی نائینی; مهدی سلمانی تهرانی; محمدمهدی کسایی

بررسی و تحلیل تأثیر پارامترهای شکل دهی در فرآیند هیدروفرمینگ ورق

بهروز زارع; محمد بخشی; عبدالحمید گرجی; سلمان نوروزی

یادداشت پژوهشی

یادداشت پژوهشی