نشریه های علمی انتشارات

دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد در هر سال دو شماره از نشریه مهندسی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک را منتشر می‌نماید. خواهشمند است هزینه اشتراک تعداد نشریات مورد تقاضا را به حساب جاری شمارۀ 99655 نزد بانک تجارت شعبه پردیس (کد شعبه 4252) انشگاه فردوسی مشهد در وجه معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد واریز و اصل فیش را به همراه برگ اشتراک تکمیل شده به نشانی زیر ارسال فرمایید. برای اشتراک دانشجویی، لطفا معرفی نامه دانشگاه را ضمیمه نمایید. قیمت یک شماره عموم:20000 ریال دانشجویان: 10000 ریال مؤسسات: 40000 ریال مشهد صندوق پستی 1111-91775 دانشکده مهندسی، دفتر نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک