نشریه های علمی انتشاراتدکتر محمدرضامه پیکر
استاد
تخصص: مکانیک سیالات عددی- جریان های دوفازی بخار- مایع
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
وب سایت: http://mahpeymr.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیک: mahpeymr@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805095

دکتر محمدحسین ابوالبشری
استاد
تخصص: بهینه سازی- تحلیل تنش
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 
وب سایت: http://abolbash.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیک: abolbash@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805004

دکتر اصغر برادران رحیمی
استاد
تخصص: دینامیک سیالات- انتقال حرارت- ریاضیات کاربردی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 
وب سایت: http://rahimiab.profcms.um.ac.ir//fa/drbehravan
پست الکترونیک:  rahimiab@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805018

دکتر حمید احمدیان
استاد
تخصص: مدل سازی و شناسایی رفتار غیرخطی اتصالات- دینامیک ماشین آلات دوار- ارتعاشات ماشین ابزار
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
وب سایت: http://www.iust.ac.ir/find-16.1378.778.en.html
پست الکترونیک Ahmadian@iust.ac.ir
تلفن: +98-21-77240488

دکتر مسعود برومند
دانشیار
تخصص: دینامیک سیالات عددی و تجربی- توربین گاز- احتراق (هوا فضا)
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
وب سایت: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=boromand
پست الکترونیک: boromand@aut.ac.ir
تلفن: +98-21-64543280

دکتر محمود پسندیده فرد
استاد
تخصص: دینامیک سیالات عددی- هیدرودینامیک و آئرودینامیک عددی و تجربی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 
وب سایت: http://fard_m.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیک: fard_m@um.ac.ir
تلفن: +98-51- 38805023

دکتر مهران تاج فر
دانشیار
تخصص: دینامیک سیالات عددی و تجربی- آئرودینامیک
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
وب سایت: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mtadjfar
پست الکترونیک:  mtadjfar@aut.ac.ir
تلفن:64543211-21-98+

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی
استاد
تخصص: مواد مرکب
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
وب سایت: http://wp.kntu.ac.ir/khalili/
پست الکترونیک: khalili@kntu.ac.ir
تلفن: +98-21-84063208

دکتر محمود سلیمی
استاد
تخصص: پلاستیسیته- شکل دادن فلزات
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: http://salimi.iut.ac.ir/
پست الکترونیک: salimi@cc.iut.ac.ir
تلفن: +98-311-3915214

دکتر ابراهیم شیرانی
استاد
تخصص: Numerical Modeling of Micro and Nano Fluid Flow, Interfacial Flow, Turbulent Modeling, Bio Fluid Dynamic
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
وب سایت: http://eshirani.iut.ac.ir/
پست الکترونیک: eshirani@cc.iut.ac.ir
تلفن: +98 -311-391 5205

دکتر مسعود طهانی
استاد
تخصص:  مکانیک مواد مرکب و هوشمند- تحلیل تنش- نانومکانیک- بیومکانیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
وب سایت: http://mtahani.profcms.um.ac.ir/
پست الکترونیک: mtahani@um.ac.ir
تلفن: +98 -51-38806055

دکتر حمید نیازمند
استاد
تخصص: جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
وب سایت: http://niazmand.profcms.um.ac.ir//gray
پست الکترونیک: niazmand@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805103

دکتر علی عابدیان
استاد
تخصص: مواد مرکب (هوا فضا)
وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: http://ae.sharif.ir/Faculty-Resume/Abedian.php
پست الکترونیک: abedian@sharif.edu
تلفن: +98-21-66164947

دکتر مهران کدخدایان
استاد
تخصص: شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک
وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
وب سایت: http://kadkhoda.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB
پست الکترونیک: kadkhoda@um.ac.ir
تلفن: +98-51-38805072