نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: مدل‌سازی تحلیلی احتراق جریان متقابل نفوذی ابرذرات


صفحات: 93-110

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i2.51770

چکیده
در این پژوهش، مدل‌سازی احتراق جریان متقابل ابرذرات نفوذی مورد بررسی قرار گرفت. مدل ارائه‌شده مبتنی بر این فرض است که ذرات سوخت ابتدا تبخیر می‌شوند تا سوخت گازی را برای ورود به واکنش با اکساینده تولید نمایند. واکنش صورت‌گرفتۀ مفروض، از قانون آرنیوس پیروی می‌کند. معادلات بقا به‌صورت تحلیلی حل شدند و دمای شعله برحسب تغییرات اعداد لوئیس سوخت و اکساینده ارائه شد. هم‌چنین روند تغییر موقعیت شعله با تغییر اعداد لوئیس مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که دمای شعله با افزایش اعداد لوئیس سوخت و اکساینده، کاهش می‌یابد به‌طوری‌که با افزایش عدد لوئیس سوخت از ۱/۰ تا ۴/۱، دمای شعله ‌دریج از ۱۹۴۳ به ۱۴۷۳ درجۀ کلوین کاهش می‌‌یابد.

کلمات کلیدی:   احتراق ابرذرات; جریان متقابل; شعلۀ نفوذی; حل تحلیلی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Extended Abstract-7
دانلود : 83 Paper-7
دانلود : 114

بازدید: 204

تاریخ دریافت: 1394/09/07 , تاریخ پذیرش: 1394/11/24 , تاریخ انتشار: 1395/12/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )