نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: شبیه‌سازی انتقال حرارت جابه‌جایی اجباری نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز-اکسید آلومینیوم در یک میکرولوله در رژیم لغزشی


صفحات: 47-62

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.48222

چکیده
در تحقیق حاضر جریان و انتقال حرارت نانوسیال غیرنیوتنی محلول آبی کربوکسی متیل سلولز- اکسید آلومینیوم با کسرحجمی های مختلف نانوذرات در یک میکرولولۀ دوبعدی شبیه‌سازی می شود. شرایط مرزی سرعت لغزشی و پرش دمایی روی دیوارۀ میکرولوله نیز درنظر گرفته می شود. اعتبار داده‌های حاصل در مقایسه با داده های محققان پیشین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل به‌صورت خطوط هم‌دما، عدد ناسلت، پروفیل های دما و سرعت در مقاطع مختلف میکرولوله ارائه می گردد. مشاهده می شود که عدد ناسلت با افزایش ضریب لغزش و درصد حجمی نانو ذرات جامد افزایش می‌یابد و نرخ این افزایش در مقادیر بالای عدد رینولدز بیشتر است.

کلمات کلیدی:   نانوسیال غیرنیوتنی; میکرولوله; سرعت لغزشی; پرش دمایی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Paper-4
دانلود : 122 Extended Abstract-4
دانلود : 97

بازدید: 304

تاریخ دریافت: 1394/04/17 , تاریخ پذیرش: 1394/07/20 , تاریخ انتشار: 1394/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )