نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: روش مرز غوطه‌ور– شبکۀ بولتزمن برای شبیه‌سازی حرکت ذره در سیالات غیرنیوتنی


صفحات: 75-92

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.46922

چکیده
در مطالعۀ حاضر روش ترکیبی مرزغوطه‌ور- شبکۀ بولتزمن غیرنیوتنی برای شبیه‌سازی نیروهای وارد بر ذره و هم‌چنین محاسبۀ سرعت حرکت ذره در مجاورت سیالات غیرنیوتنی مختلف، توسعه داده شده است. در این تحقیق، اثرات نیروی اضافی ناشی از وجود جرم شتابدار نیز در معادلات حرکت غیرنیوتنی ذره لحاظ شده‌اند. دو مسئلۀ کاربردی شامل جریان سیال غیرنیوتنی توانی از روی سیلندر ثابت با سطح مقطع مربعی و سقوط یک ذرۀ مربعی در سیالات غیرنیوتنی با خواص مختلف رقیق‌برشی و ضخیم‌برشی بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که نیروی وارد بر سیلندر در حالت ثابت و سرعت حد ذره در حال سقوط با افزایش شاخص رفتار غیرنیوتنی توانی به‌ترتیب افزایش و کاهش قابل ملاحظه‌ای را تجربه خواهند نمود.

کلمات کلیدی:   روش مرز غوطه‌ور; روش شبکۀ بولتزمن; شبیه‌سازی عددی مستقیم; سیال غیرنیوتنی توانی; سطح مقطع مربعی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Paper-6
دانلود : 131 Extended Abstract-6
دانلود : 116

بازدید: 346

تاریخ دریافت: 1394/02/30 , تاریخ پذیرش: 1394/06/16 , تاریخ انتشار: 1394/12/22

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )