نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: بررسی تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر تمرکز تنش ناشی از شار حرارتی


صفحات: 63-74

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.43711

چکیده
بر پایۀ تئوری ترموالاستیسیته دوبعدی حالت پایدار میدان تنش در اطراف گشودگی های مختلف در یک صفحۀ نامحدود همسان‌گرد مورد بررسی قرار می گیرد. صفحه در بی نهایت تحت جریان حرارتی یکنواخت است و مرز گشودگی مرکزی عایق است. بااستفاده از توابع پتانسیل مختلط و به کارگیری نگاشت همنوا و حلّ معادلات انتگرالی، تأثیر انحنای گوشۀ گشودگی بر توزیع تنش اطراف گشودگی مطالعه می شود. روش حل بر پایۀ بسط روش گودیر و فلورنس است. آنها از روش متغیّر مختلط برای تحلیل تنش ورق نامحدود همسان گوشۀ گرد حاوی گشودگی دایره ای و بیضی شکل استفاده کردند. برای سادگی استفاده از انتگرال کوشی ورق نامحدود شامل گشودگی غیردایروی به ناحیة درون دایره ای به شعاع واحد نگاشته می شود. نتایج حاصل نشان می دهند که انحنای گوشۀ گشودگی تأثیر بسزایی بر توزیع تنش دارد.

کلمات کلیدی:   نرمی گشودگی; تنش حرارتی; نگاشت همنوا; حلّ تحلیلی; شار حرارتی.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Paper-5
دانلود : 98 Extended Abstract-5
دانلود : 63

بازدید: 236

تاریخ دریافت: 1393/11/03 , تاریخ پذیرش: 1394/07/21 , تاریخ انتشار: 1395/12/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )