نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: تعیین مسیر فشار بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ ورق بااستفاده از روش تبرید تدریجی


صفحات: 123-131

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.41691

چکیده
در فرآیندهای شکل دهی ورق، تولید قطعات مخروطی-استوانه ای در یک مرحله و با دقت بالا به‌دلیل وجود عیوب چروکیدگی و پارگی بسیار دشوار است. یکی از کاراترین روش ها در میان فرآیندهای هیدروفرمینگ ورق به‌منظور تولید قطعات مخروطی- استوانه ای، روش کشش عمیق هیدرودینامیکی با فشار شعاعی است. در این مقاله مسیر فشار شکل دهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر در این فرآیند، مورد بررسی قرار گرفت و در یک روش جدید با ترکیب روش اجزای محدود با استفاده از نرم‌افزار انسیس و بهینه‌سازی با الگوریتم تبرید تدریجی، مسیر بهینۀ فشار به‌دست آمد.

کلمات کلیدی:   قطعات مخروطی- استوانه‌ای; کشش عمیق هیدرودینامیکی; الگوریتم تبرید تدریجی; روش اجزای محدود; مسیر فشار.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Paper-9
دانلود : 82

بازدید: 232

تاریخ دریافت: 1393/09/04 , تاریخ پذیرش: 1394/06/21 , تاریخ انتشار: 1395/12/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )