نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده از مبدل پیزوالکتریک متصل به پل


صفحات: 31-46

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.41606

چکیده
یکی از روش های جدید برای تامین انرژی سیستم‌های پایش سلامت پل‌ها استفاده از انرژی مکانیکی است. در این روش با استفاده از مبدل پیزوالکتریک، انرژی ناشی از ارتعاشات پل به الکتریسته تبدیل می‌شود. مزیت این روش عدم نیاز به تعویض یا شارژ باتری سیستم پایش سلامت می‌باشد. در تحقیقات پیشین، مطالعاتی بر روی تولید انرژی از ارتعاشات پل‌ها انجام شده است ولی تحقیقی در زمینه‌ی بررسی آماری مقدار انرژی تولید شده با در نظر گرفتن نامعینی در نوع و خواص خودروهای عبوری از روی پل انجام نشده است. بنابراین در این مقاله، مقادیر آماری ولتاژ تولید شده بعد از مدل‌سازی مناسب پل-وسیله نقلیه و برداشت کننده انرژی در حضور تمامی نامعینی‌های موجود در وسیله نقلیه با استفاده از روش مونت‌کارلو، استخراج شده است.

کلمات کلیدی:   پیزوالکتریک; ارتعاشات پل- خودرو; آنالیز نامعینی; شبیه‌سازی مونت‌کارلو

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Extended Abstract-3
دانلود : 67 Paper-3
دانلود : 107

بازدید: 331

تاریخ دریافت: 1393/09/02 , تاریخ پذیرش: 1394/04/29 , تاریخ انتشار: 1395/12/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )