نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: سال بیست و هشتم، شماره ۱، پاییز و زمستان۱۳۹۵- پیاپی۱۵

عنوان مقاله: تعیین تجربی زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی در جهت کاربرد در نانومنیپولیشن


صفحات: 111-122

DOI: 10.22067/fum-mech.v28i1.40826

چکیده
در این مقاله زبری سطح سلول سرطانی HT۲۹ با استفاده از تحلیل تصاویر توپوگرافی به‌دست آمده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی تعیین شده است. بر مبنای نتایج آنالیز زبری انجام‌شده و معادلات تئوری زبری رابینوویچ، شعاع متوسط برجستگی های سطح نمونه و سطح مبنا تعیین شده است. این مقادیر در روابط مدل دینامیک منیپولشن ذرات زبر وارد شده و مقادیر نیرو و زمان بحرانی منیپولیشن سلول‌ها شبیه‌سازی شده است. برمبنای نتایج، مد غلتشی مد غالب در شروع به حرکت سلول است و تحلیل برمبنای مدل رابینوویچ نسبت به مدل رامپ مقادیر نیرو و زمان بحرانی کمتری را پیش‌بینی می‌کند.

کلمات کلیدی:   زبری سطح; سلول سرطانی HT29 ; میکروسکوپ نیروی اتمی; نانومنیپولیشن.

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: Paper-8
دانلود : 83

بازدید: 377

تاریخ دریافت: 1393/08/10 , تاریخ پذیرش: 1393/12/12 , تاریخ انتشار: 1395/12/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )