دکتر اکبر آفاقی خطیبی

دانشیار

تخصص:

وابستگی سازمانی: School of Engineering Cluster, Aerospace Engineering and Aviation

صفحه شخصی:

پست الکترونیک: akbar.afaghikhatibi@rmit.edu.au

تلفن: +61 3 9925 6105

 

 

دکتر کاظم ابهری

دانشیار

تخصص: Mechanical & Manufacturing Engineering

وابستگی سازمانی: School of Advanced Manufacturing and Mechanical Engineering University of South Australia

صفحه شخصی: http://people.unisa.edu.au/kazem.abhary

پست الکترونیک: Kazem.Abhary@unisa.edu.au

تلفن: +61 8 830 23475

 

 

دکتر علی اکبر اکبرزاده

استاد

تخصص:

وابستگی سازمانی: School of Engineering Cluster, Mechanical and Automotive Engineering

صفحه شخصی: https://www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/a/akbarzadeh-professor-aliakbar

پست الکترونیک: aliakbar.akbarzadeh@rmit.edu.au

تلفن: +61 3 9925 6079

 

 

دکتر مسعود برومند

دانشیار

تخصص: دینامیک سیالات عددی و تجربی- توربین گاز- احتراق (هوا فضا)

وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

صفحه شخصی: http://www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=boromand

پست الکترونیک: boromand@aut.ac.ir

 

 

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

استاد

تخصص: مواد مرکب

وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

صفحه شخصی: http://wp.kntu.ac.ir/khalili/

پست الکترونیک: khalili@kntu.ac.ir

تلفن: +98-21-84063208

 

 

دکتر احسان روحی

دانشیار

تخصص:

وابستگی سازمانی: گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

صفحه شخصی: http://e.roohi.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

پست الکترونیک: ehsan.roohi@gmail.com

تلفن:05138805136

 

 

دکتر محمود شریعتی

استاد

تخصص:

وابستگی سازمانی:دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

صفحه شخصی: http://mshariati44.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

پست الکترونیک: mshariati44 (at) gmail (dot) com

تلفن:05138805159

 

 

 

دکتر ابراهیم شیرانی

استاد

تخصص: Numerical Modeling of Micro and Nano Fluid Flow, Interfacial Flow, Turbulent Modeling, Bio Fluid Dynamic

وابستگی سازمانی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

وب سایت: http://eshirani.iut.ac.ir/

پست الکترونیک: eshirani@cc.iut.ac.ir

تلفن: +98 -311-391 5205

 

 

دکتر مسعود طهانی

استاد

تخصص:  مکانیک مواد مرکب و هوشمند- تحلیل تنش- نانومکانیک- بیومکانیک

وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

صفحه شخصی: http://mtahani.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: mtahani@um.ac.ir

تلفن: +98 -51-38806055

 

 

دکتر مهران کدخدایان

استاد

تخصص: شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک

وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

صفحه شخصی: http://kadkhoda.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=en-GB

پست الکترونیک: kadkhoda@um.ac.ir

تلفن: +98-51-38805072

 

 

دکتر حمید معین فرد

دانشیار

تخصص:

وابستگی سازمانی:دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

صفحه شخصی: http://h_moeenfard.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR

پست الکترونیک: h_moeenfard@um.ac.ir

تلفن:05138805156

 

 

دکتر بهداد مقتدری

 استاد

تخصص: Chemical Engineering

وابستگی سازمانی: School of Engineering, Faculty of Engineering and Built Environment

 

صفحه شخصی: https://www.newcastle.edu.au/profile/behdad-moghtaderi

پست الکترونیک: Behdad.Moghtaderi@newcastle.edu.au

تلفن: (02) 40339062

 

 

دکتر محمدرضامه پیکر

استاد

تخصص: مکانیک سیالات عددی- جریان های دوفازی بخار- مایع

وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

صفحه شخصی: http://mahpeymr.profcms.um.ac.ir/

پست الکترونیک: mahpeymr@um.ac.ir

تلفن: +98-51-38805095

 

 

دکتر حمید نیازمند

استاد

تخصص: جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی

وابستگی سازمانی: گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

صفحه شخصی: http://niazmand.profcms.um.ac.ir//gray

پست الکترونیک: niazmand@um.ac.ir

تلفن: +98-51-38805103