نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی - دفتر نشریهتماس اصلی

سردبیر: محمدرضا مه پیکر
مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - دفتر نشریه - صندوق پستی : ۱۱۱۱-۹۱۷۷۵
تلفن: +۹۸-۵۱-۳۸۸۰۶۰۲۴
فاکس: +۹۸-۵۱-۳۸۷۶۳۳۰۱
ایمیل: mahpeymr@um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

تکتم هوشمند
تلفن: +۹۸-۵۱-۳۸۸۰۶۰۲۴
ایمیل: ejour@um.ac.ir