• نام : دکتر مهران کدخدایان
  • آدرس پستی : مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی - دفتر نشریه
  • بخش یا واحد: سردبیر
  • دانشگاه : دانشگاه فردوسی مشهد
  • تلفن 05138806024
  • فاکس Array
  • نام : تکتم هوشمند
  • تلفن 051-38806024