اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمید نیازمند
سردبیر: دکتر مهران کدخدایان
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۸X
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۶۵۱۹
تلفن: +۹۸-۵۱-۳۸۸۰۶۰۲۴
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه علمی- پژوهشی

دریافت نسخه XML این شماره

علمی پژوهشی

تعداد مشاهده : 67 صفحه 1-20 PDF
تعداد مشاهده : 11 صفحه 21-40 PDF
تعداد مشاهده : 43 صفحه 41-56 PDF
تعداد مشاهده : 6 صفحه 71-88 PDF
تعداد مشاهده : 4 صفحه 89-98 PDF

اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ¬های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو

محمد رضایی پژند; معصومه ملک زاده گنابادی; نیلوفر رجب زاده صفائی
تعداد مشاهده : 5 صفحه 99-118 PDF

یادداشت پژوهشی

ارائۀ روش خمکاری لوله¬ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید

محمدرضا رجبی; مسعود رضائی زاده; سید یوسف احمدی بروغنی
تعداد مشاهده : 34 صفحه 119-128 PDF
تعداد مشاهده : 48 صفحه 129-144 PDF

نویسنده محترم بدین وسیله به اطلاع می رساند که این نشریه پس از طی روند داوری مقاله و قبل از صدور پذیرش آن، یک خلاصه مبسوط از مقاله (شامل کلیه قسمتهای مقاله) در دو صفحه فارسی و همچنین در دو صفحه انگلیسی (ترجمه دو صفحه فارسی) از نویسندگان دریافت می کند. لازم به توضیح است که جهت ملاحظه نمونه خلاصه مبسوط (Extended Abstract) می توانید به قسمت آرشیو مقالات چاپ شده سال 26 شماره 2 مراجعه فرمایید. هدف از این اقدام، ثبت نمایه نشریه در یایگاه های بین المللی مانند ISI, Scopusمی باشد.

یادداشتی برای نویسندگان و داوران محترم

 * هیأت تحریریه نشریه مکانیک (فردوسی) همواره از دریافت نتایج تحقیقات نوآورانه پژوهشگران و اساتید و صاحب نظران در زمینه مهندسی مکانیک استقبال می نماید. مقاله های ارسالی باید حاوی اطلاعات کافی باشد، به طوری که خواننده بتواند به روش حل استفاده شده، فرضیات نتایج جدید بدست آمده، کاربردها و محدودیت های موضوع مورد بررسی را به آسانی درک نماید.
* از نویسندگان محترم انتظار می رود از نظر تصدیق و صحه گذاری(Verification & Validation) نتایج و تشریح خطاها، دقت کافی را به عمل آورند.
* این نشریه پس از طی روند داوری مقاله و قبل از صدور پذیرش آن، یک خلاصه مبسوط از مقاله (شامل کلیه قسمتهای مقاله) در دو صفحه فارسی و همچنین در دو صفحه انگلیسی (ترجمه دو صفحه فارسی) از نویسندگان دریافت می کند. لازم به توضیح است که نمونه مقاله خلاصه مبسوط (Extended Abstract) در سایت نشریه وجود دارد. هدف از این اقدام، ثبت نمایه نشریه در یایگاه های بین المللی مانند JCR(ISI), Scopus در آینده می باشد.

* نشریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.
* لازم به ذکر است که مقالات ارسالی باید با همکاری یک عضو هیات علمی حداقل با مرتبه استادیاری در تخصص مرتبط تنظیم شده باشد.